RSS

การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนในการพัฒนาชุมชน

 

                   เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาการจัดการร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนในการพัฒนาชุมชน”  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธี การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการจัดฝึกอบรม การให้คำปรึกษาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ วิทยากรบรรยายนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการหลากหลายศาสตร์ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 40 คน จัดขึ้นเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 

Back
25042562 4_resize
 
Download
25042562 3_resize
 
Download
25042562 2_resize
 
Download
25042562 1_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery