RSS

                                                                   Innovation Club By GSB Startup

         วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเปิด “Innovation Club By GSB Startup”  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

         มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ จัดพิธีเปิด “Innovation Club By GSB Startup”  โดยมี นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start Up เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตาจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวต่อนรับและกล่าวขอบคุณธนาคารออมสิน  และกล่าวรายงานการจัดโครงการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งทุน  2. สามารถยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีความสามารถในการแข่งขัน  3. ให้ความรู้และคำปรึกษากับผู้ประกอบการอย่างครบวงจร และส่งต่อผู้ประกอบการในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้กับธนาคาร ให้สามารถเข้าถึงบริการและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับธนาคารออมสินอย่างต่อเนื่อง อาทิ 1. กิจกรรมการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea By GSB ซึ่งมีการจัดประกวดคลิปวีดีโอในทุกเดือน  2. โครงการ “Innovation Club by GSB” โดยธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดทำพื้นที่  Co-Working Space ในมหาวิทยาลัย ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12 ) ชั้น 1 ในรูปแบบของ Creative and Innovation Sharing  เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ ตลอดจนเป็นห้องฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน  อีกทั้งยังใช้เป็นพื้นที่ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสถาบันอุดมศึกษา มาต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ด้านธุรกิจให้สามารถพัฒนาสู่ความเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษา ให้มีแนวความคิด และความรู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเองผ่านกิจกรรมจำลองสภาพและสถานการณ์ทางธุรกิจ

          นอกจากนี้ภายในงาน ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวด Smart Start Idea By GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2562   และพิธีมอบรางวัลการประกวด Idea Wow By GSB Startup ประจำเดือนกันยายน 2562 ระดับประเทศ

                       ภาพ/ข่าว โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_7692_resize
 
Download
img_7690_resize
 
Download
img_7687_resize
 
Download
img_7681_resize
 
Download
img_7677_resize
 
Download
img_7674_resize
 
Download
img_7667_resize
 
Download
img_7661_resize
 
Download
img_7658_resize
 
Download
img_7655_resize
 
Download
img_7647_resize
 
Download
img_7644_resize
 
Download
img_7637_resize
 
Download
img_7635_resize
 
Download
img_7632_resize
 
Download
img_7628_resize
 
Download
img_7625_resize
 
Download
img_7622_resize
 
Download
img_7611_resize
 
Download
img_7610_resize
 
Download
img_7604_resize
 
Download
img_7602_resize
 
Download
img_7599_resize
 
Download
img_7593_resize
 
Download
img_7591_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery