RSS

โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

           วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดย ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประจำทุกปี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ควบคู่กับการป้องกันภัยเชิงรุกอย่างเป็นระบบ และครบวงจรเพื่อสร้างความปลอดภัยสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดขึ้น ณ หอศิลปะดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและลดพฤติกรรมเสี่ยงให้กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งสร้างวินัยในเรื่องของการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นกำลังสำคัญในการป้องกัน ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

Back
img_9516_resize
 
Download
img_9515_resize
 
Download
img_9514_resize
 
Download
img_9513_resize
 
Download
img_9512_resize
 
Download
img_9511_resize
 
Download
img_9510_resize
 
Download
img_9509_resize
 
Download
img_9508_resize
 
Download
img_9507_resize
 
Download
img_9506_resize
 
Download
img_9505_resize
 
Download
img_9504_resize
 
Download
img_9502_resize
 
Download
img_9501_resize
 
Download
img_9500_resize
 
Download
img_9499_resize
 
Download
img_9498_resize
 
Download
img_9497_resize
 
Download
img_9496_resize
 
Download
img_9495_resize
 
Download
img_9494_resize
 
Download
img_9493_resize
 
Download
img_9492_resize
 
Download
img_9491_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery