RSS

โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

           วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดย ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประจำทุกปี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ควบคู่กับการป้องกันภัยเชิงรุกอย่างเป็นระบบ และครบวงจรเพื่อสร้างความปลอดภัยสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดขึ้น ณ หอศิลปะดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและลดพฤติกรรมเสี่ยงให้กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งสร้างวินัยในเรื่องของการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นกำลังสำคัญในการป้องกัน ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

Back
img_9454_resize
 
Download
img_9453_resize
 
Download
img_9452_resize
 
Download
img_9451_resize
 
Download
img_9450_resize
 
Download
img_9446_resize
 
Download
img_9445_resize
 
Download
img_9442_resize
 
Download
img_9441_resize
 
Download
img_9440_resize
 
Download
img_9439_resize
 
Download
img_9438_resize
 
Download
img_9437_resize
 
Download
img_9436_resize
 
Download
img_9434_resize
 
Download
img_9432_resize
 
Download
img_9430_resize
 
Download
img_9427_resize
 
Download
img_9423_resize
 
Download
img_9422_resize
 
Download
img_9421_resize
 
Download
img_9420_resize
 
Download
img_9419_resize
 
Download
img_9417_resize
 
Download
img_9415_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery