RSS

โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

           วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดย ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประจำทุกปี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ควบคู่กับการป้องกันภัยเชิงรุกอย่างเป็นระบบ และครบวงจรเพื่อสร้างความปลอดภัยสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดขึ้น ณ หอศิลปะดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและลดพฤติกรรมเสี่ยงให้กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งสร้างวินัยในเรื่องของการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นกำลังสำคัญในการป้องกัน ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

Back
img_9490_resize
 
Download
img_9489_resize
 
Download
img_9488_resize
 
Download
img_9487_resize
 
Download
img_9485_resize
 
Download
img_9484_resize
 
Download
img_9483_resize
 
Download
img_9479_resize
 
Download
img_9478_resize
 
Download
img_9476_resize
 
Download
img_9475_resize
 
Download
img_9474_resize
 
Download
img_9473_resize
 
Download
img_9472_resize
 
Download
img_9471_resize
 
Download
img_9470_resize
 
Download
img_9469_resize
 
Download
img_9468_resize
 
Download
img_9467_resize
 
Download
img_9466_resize
 
Download
img_9463_resize
 
Download
img_9462_resize
 
Download
img_9461_resize
 
Download
img_9458_resize
 
Download
img_9457_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery