RSS

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ STEM 

            วันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ STEM โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา ให้กับนักศึกษาจาก 5 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จำนวน 150 คน วิทยากรโดย ดร.ณัฐธิดา  พรหมยอด และ นางสาวณญาดา  ณ นคร นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a0223_resize
 
Download
1k8a0222_resize
 
Download
1k8a0221_resize
 
Download
1k8a0220_resize
 
Download
1k8a0219_resize
 
Download
1k8a0217_resize
 
Download
1k8a0216_resize
 
Download
1k8a0214_resize
 
Download
1k8a0210_resize
 
Download
1k8a0208_resize
 
Download
1k8a0207_resize
 
Download
1k8a0204_resize
 
Download
1k8a0203_resize
 
Download
1k8a0202_resize
 
Download
1k8a0199_resize
 
Download
1k8a0195_resize
 
Download
1k8a0194_resize
 
Download
1k8a0193_resize
 
Download
1k8a0192_resize
 
Download
1k8a0191_resize
 
Download
1k8a0190_resize
 
Download
1k8a0189_resize
 
Download
1k8a0188_resize
 
Download
1k8a0186_resize
 
Download
1k8a0185_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery