RSS
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบนวัตกรรมสู่การวิจัยในชั้นเรียน ปี 2567
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบนวัตกรรมสู่การวิจัยในชั้นเรียน ปี 25...
ละครชาดก อดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเรื่อง "จุลลกเศรษฐีชาดก" และ "สุวรรณหังสชาดก"
ละครชาดก อดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเรื่อง "จุลลกเศรษฐ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการสอนภาษาไทยในบริบทภาษาต่างประเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่...
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลและทักษะทางเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาครูภาษาจีน
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลและทักษะทางเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาครูภา...
โครงการยกระดับสมรรถนะตามมาตรฐานบัณฑิตและดูแลบัณฑิตครูของสาขาภาษาไทยในการสอบบรรจุ 67
โครงการยกระดับสมรรถนะตามมาตรฐานบัณฑิตและดูแลบัณฑิตครูของสาขาภาษาไทยในก...
ครูสังคม KPRU จัดแสดงละครชาดก ประจำปีการศึกษา 2565
ครูสังคม KPRU จัดแสดงละครชาดก ประจำปีการศึกษา 2565
ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดประชุมนำเสนอรูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21
ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดประชุมนำเสนอรูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒน...
โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education
โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาภาระงานตามข้อตกลง (ว10/2564)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้...
โครงการบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับที่ 1 ขั้นที่ 2 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง และสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 4
โครงการบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับที่ 1 ขั้นที่ 2 การฝึกอบรมผู้กำกับ...
พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2...
การเพื่อพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564
การเพื่อพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรา...
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ่งตามนโยบาย 4.0
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ่งตามนโยบาย 4.0
เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สอบติดครูผู้ช่วย 2565
เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สอบติดครูผู้ช่วย 2565
สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ "Academic SeminarOn Science Project 2021" ครั้งที่ 5
สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ "Academic SeminarOn Science Project 2021" ครั...
นิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
นิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น 2565
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น 2565
การเตรียมความพร้อมก่อนสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2565
การเตรียมความพร้อมก่อนสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2565
ตรุษจีน EDU 2022
ตรุษจีน EDU 2022
สัมมนาวิชาการนักศึกษาปฐมวัย
สัมมนาวิชาการนักศึกษาปฐมวัย
ค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย
ค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย
ค่ายทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น สำหรับครูประถมศึกษา
ค่ายทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น สำหรับครูประถมศึกษา
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1 - 2564
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1 - 2564
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำป...
คณะครุศาสตร์ จัดติวสอบบรรจุครู ประจำปี2563
คณะครุศาสตร์ จัดติวสอบบรรจุครู ประจำปี2563
การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563
การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Scout B.T.C) รุ่นที่ 5/2563
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื...
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา2562 "ประตูสู่อาชีพ จากใจพี่สู่ใจน้อง"
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร...
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการตรุษจีน ประจำปี 2563
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการตรุษจีน ประจำปี 2563
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ STEM
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ STEM
การแสดงละครเวทีทศชาติชาดก เรื่องพระเวสสันดรและพระมหาชนก
การแสดงละครเวทีทศชาติชาดก เรื่องพระเวสสันดรและพระมหาชนก
นิทรรศการ “ภาษาไทย 4.0 เพิ่มพูนนวัตกรรม”
นิทรรศการ “ภาษาไทย 4.0 เพิ่มพูนนวัตกรรม”
"ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์)ถิ่น โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูครูรุ่นใหม่"
"ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์)ถิ่น โครงการสร้างโอกาสทางก...
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ...
ปัจฉิมนิเทศขอขมาลาครู ประจำปี 2561
ปัจฉิมนิเทศขอขมาลาครู ประจำปี 2561
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับข้าราชการครู ประจำปี 2561
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับข้าราชการครู ประจำปี 2561
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ใน...
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "สวัสดีปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "สวัสดีปีใหม่และวันเด็กแห่งชา...
 
 
Powered by Phoca Gallery