RSS

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ่งตามนโยบาย 4.0
และโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ่งตามนโยบาย 4.0 และโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ สำหรับกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทภาดาเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ซึ่งในวันสุดท้ายของการอบรม ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุพล จันตณะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต1 มาร่วมในพิธี

Back
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ่งตามนโยบาย 4.0
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ่งตามนโยบาย 4.0
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ่งตามนโยบาย 4.0
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ่งตามนโยบาย 4.0
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ่งตามนโยบาย 4.0
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ่งตามนโยบาย 4.0
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ่งตามนโยบาย 4.0
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ่งตามนโยบาย 4.0
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ่งตามนโยบาย 4.0
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ่งตามนโยบาย 4.0
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery