RSS
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1 - 2564
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1 - 2564
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำป...
คณะครุศาสตร์ จัดติวสอบบรรจุครู ประจำปี2563
คณะครุศาสตร์ จัดติวสอบบรรจุครู ประจำปี2563
การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563
การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Scout B.T.C) รุ่นที่ 5/2563
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื...
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา2562 "ประตูสู่อาชีพ จากใจพี่สู่ใจน้อง"
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร...
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการตรุษจีน ประจำปี 2563
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการตรุษจีน ประจำปี 2563
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ STEM
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ STEM
การแสดงละครเวทีทศชาติชาดก เรื่องพระเวสสันดรและพระมหาชนก
การแสดงละครเวทีทศชาติชาดก เรื่องพระเวสสันดรและพระมหาชนก
นิทรรศการ “ภาษาไทย 4.0 เพิ่มพูนนวัตกรรม”
นิทรรศการ “ภาษาไทย 4.0 เพิ่มพูนนวัตกรรม”
"ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์)ถิ่น โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูครูรุ่นใหม่"
"ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์)ถิ่น โครงการสร้างโอกาสทางก...
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ...
ปัจฉิมนิเทศขอขมาลาครู ประจำปี 2561
ปัจฉิมนิเทศขอขมาลาครู ประจำปี 2561
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับข้าราชการครู ประจำปี 2561
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับข้าราชการครู ประจำปี 2561
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ใน...
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "สวัสดีปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "สวัสดีปีใหม่และวันเด็กแห่งชา...
 
 
Powered by Phoca Gallery