RSS

จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน

          วันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน” ซึ่งแผนการดำเนินโครงการนี้เป็นผลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของแต่ละโรงเรียนจากกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ และครูสาระวิชาภาษาไทยจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และ เขต 2 จาก 20 โรงเรียน รวมถึงศึกษานิเทศก์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 65 คน เข้าร่วมประชุม

          และในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ , รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ , รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ร่วมเป็นวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามแผนของแต่ละโรงเรียนระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery