RSS

สัมมนาวิชาการนักศึกษาปฐมวัย

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย (On-Site) ณ ห้อง Co- Learning Space 1 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
     เวลา 9.00 น. การสัมมนาวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย หัวข้อ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยแบบ Home School (ประดิษฐ์สื่อ : เจ้าสัตว์เด้งดึ๋ง)
      เวลา 13.00 น. การสัมมนาวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย หัวข้อ การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (ประดิษฐ์สื่อ : หนูน้อยมือสะอาด)
      และเวลา 15.00 น. การสัมมนาวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย หัวข้อ ทันตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย (ประดิษฐ์สื่อ : Brush your teeth)

Back
สัมมนาวิชาการนักศึกษาปฐมวัย
 
Download
สัมมนาวิชาการนักศึกษาปฐมวัย
 
Download
สัมมนาวิชาการนักศึกษาปฐมวัย
 
Download
สัมมนาวิชาการนักศึกษาปฐมวัย
 
Download
สัมมนาวิชาการนักศึกษาปฐมวัย
 
Download
สัมมนาวิชาการนักศึกษาปฐมวัย
 
Download
สัมมนาวิชาการนักศึกษาปฐมวัย
 
Download
สัมมนาวิชาการนักศึกษาปฐมวัย
 
Download
สัมมนาวิชาการนักศึกษาปฐมวัย
 
Download
สัมมนาวิชาการนักศึกษาปฐมวัย
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery