RSS

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รหัส 63 การประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1 ระยะที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ โดยวิทยากร ผศ.ดร.ประจบ ขวันมั่น และอ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี

Back
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น 2565
 
Download
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น 2565
 
Download
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น 2565
 
Download
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น 2565
 
Download
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น 2565
 
Download
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น 2565
 
Download
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น 2565
 
Download
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น 2565
 
Download
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น 2565
 
Download
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น 2565
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery