RSS

ค่ายทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น สำหรับครูประถมศึกษา

     วันที่ 6 มกราคม 2565 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมค่ายทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น สำหรับครูประถมศึกษา ให้กับนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ เป็นประธานกล่าวเปิด และกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมกับกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

 

Back
ค่ายทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น สำหรับครูประถมศึกษา
 
Download
ค่ายทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น สำหรับครูประถมศึกษา
 
Download
ค่ายทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น สำหรับครูประถมศึกษา
 
Download
ค่ายทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น สำหรับครูประถมศึกษา
 
Download
ค่ายทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น สำหรับครูประถมศึกษา
 
Download
ค่ายทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น สำหรับครูประถมศึกษา
 
Download
ค่ายทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น สำหรับครูประถมศึกษา
 
Download
ค่ายทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น สำหรับครูประถมศึกษา
 
Download
ค่ายทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น สำหรับครูประถมศึกษา
 
Download
ค่ายทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น สำหรับครูประถมศึกษา
 
Download
ค่ายทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น สำหรับครูประถมศึกษา
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery