RSS

ค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 27- 28 มกราคม และ 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชั้นปีที่ 3 รหัส 62 ซึ่งเป็นการบูรณาการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการค่ายวิชาการสำหรับครูประถมศึกษา และรายวิชาวิจัยและสัมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียน โดยมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย ได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ด้วยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมฐานเสริมทักษะด้านภาษา และเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์วัฒนธรรมความเป็นไทย

Back
ค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย
 
Download
ค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย
 
Download
ค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย
 
Download
ค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย
 
Download
ค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย
 
Download
ค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย
 
Download
ค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย
 
Download
ค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย
 
Download
ค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย
 
Download
ค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery