RSS

การเพื่อพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564

     วันที่ 2 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564 (Enrichment Program) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดกิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์

Back
การพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564
 
Download
การพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564
 
Download
การพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564
 
Download
การพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564
 
Download
การพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564
 
Download
การพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564
 
Download
การพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564
 
Download
การพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564
 
Download
การพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564
 
Download
การพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery