RSS

พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

     วันที่ 7 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธี

    อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปรัด รองคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานผลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะครุศาสตร์ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ทักษะ และเจตคติของความเป็นครู ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการสอน การผลิตและพัฒนาสื่อ การวัดผลและประเมินผลรวมถึงการวิจัย โดยนักศึกษาครูดังกล่าว ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภาในโอกาสต่อไป สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 488 คน

    ภายในกิจกรรม ประกอบด้วย นักศึกษาครูเดินแถวเข้ารอดซุ้มไม้เรียวเข้าสู่หอประชุมรัตนอาภา พิธีแสดงความยินดีและเดินธงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีมอบรางวัลคณาจารย์ดีเด่น รางวัลบุคลากรดีเด่น รางวับนักศึกษา Born to be Teacher และรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และคณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวให้โอวาทนักศึกษาครู

Back
พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
พิธีรับประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery