RSS

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาภาระงานตามข้อตกลง (ว10/2564)

          วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาภาระงานตามข้อตกลง (ว10/2564) ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก คณะครุศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 70 คน งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตบริการ ประกอบด้วย เขตจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย และจังหวัดตาก ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นวิทยากร

Back
 
 
Powered by Phoca Gallery