RSS

โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยกระทรวงการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

          วันที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏำแพงเพชร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับและรับการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยกระทรวงการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 ภูมิภาค โดยในภาคบ่ายคณะกรรมการโครงการติดตามความก้าวหน้าฯ จะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองเตย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ 

 

Back
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery