RSS

        วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับชมรมวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาษิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏฎกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษา กล่าวรายงาน
ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU
         มีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมให้แก่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิศวกรสังคม โดยส่งต่อไปยังนักศึกษา ให้เกิดการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน ด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงาน คณะ และสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเป็น "วิศวกรสังคม"
ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565  โดยมีคณะอาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น 89 คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
วิศวกรสังคม ในหัวข้อ "การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม" โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ความสามารถ ดร.นงรัตน์ อิสโร มาเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU ครั้งนี้

                   ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
dsc09946
 
Download
dsc09942
 
Download
dsc09940
 
Download
dsc09935
 
Download
dsc00136
 
Download
dsc00128
 
Download
dsc00127
 
Download
dsc00126
 
Download
dsc00123
 
Download
dsc00122
 
Download
dsc00119
 
Download
dsc00117
 
Download
dsc00105
 
Download
dsc00104
 
Download
dsc00103
 
Download
dsc00101
 
Download
dsc00097
 
Download
dsc00090
 
Download
dsc00089
 
Download
dsc00088
 
Download
dsc00087
 
Download
dsc00086
 
Download
dsc00083
 
Download
dsc00082
 
Download
dsc00081
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery