RSS

        วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับชมรมวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาษิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏฎกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษา กล่าวรายงาน
ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU
         มีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมให้แก่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิศวกรสังคม โดยส่งต่อไปยังนักศึกษา ให้เกิดการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน ด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงาน คณะ และสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเป็น "วิศวกรสังคม"
ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565  โดยมีคณะอาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น 89 คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
วิศวกรสังคม ในหัวข้อ "การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม" โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ความสามารถ ดร.นงรัตน์ อิสโร มาเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU ครั้งนี้

                   ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
dsc00002
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery