RSS

        วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับชมรมวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาษิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏฎกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษา กล่าวรายงาน
ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU
         มีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมให้แก่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิศวกรสังคม โดยส่งต่อไปยังนักศึกษา ให้เกิดการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน ด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงาน คณะ และสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเป็น "วิศวกรสังคม"
ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565  โดยมีคณะอาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น 89 คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
วิศวกรสังคม ในหัวข้อ "การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม" โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ความสามารถ ดร.นงรัตน์ อิสโร มาเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU ครั้งนี้

                   ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
dsc00080
 
Download
dsc00079
 
Download
dsc00077
 
Download
dsc00076
 
Download
dsc00074
 
Download
dsc00073
 
Download
dsc00072
 
Download
dsc00065
 
Download
dsc00062
 
Download
dsc00059
 
Download
dsc00057
 
Download
dsc00056
 
Download
dsc00055
 
Download
dsc00050
 
Download
dsc00047
 
Download
dsc00041
 
Download
dsc00037
 
Download
dsc00035
 
Download
dsc00028
 
Download
dsc00026
 
Download
dsc00020
 
Download
dsc00016
 
Download
dsc00011
 
Download
dsc00008
 
Download
dsc00004
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery