RSS

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Scout B.T.C) รุ่นที่ 5/2563

                  วันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Scout B.T.C) รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์นำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างถูกต้องและสามารถเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ดีตามมาตรฐานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งสามารถสอนกิจกรรมลูกเสือในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จัดขึ้น ณ ค่ายรามจิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a6920_resize
 
Download
1k8a6919_resize
 
Download
1k8a6918_resize
 
Download
1k8a6917_resize
 
Download
1k8a6916_resize
 
Download
1k8a6915_resize
 
Download
1k8a6914_resize
 
Download
1k8a6912_resize
 
Download
1k8a6911_resize
 
Download
1k8a6909_resize
 
Download
1k8a6908_resize
 
Download
1k8a6907_resize
 
Download
1k8a6905_resize
 
Download
1k8a6904_resize
 
Download
1k8a6903_resize
 
Download
1k8a6902_resize
 
Download
1k8a6901_resize
 
Download
1k8a6900_resize
 
Download
1k8a6899_resize
 
Download
1k8a6898_resize
 
Download
1k8a6897_resize
 
Download
1k8a6895_resize
 
Download
1k8a6894_resize
 
Download
1k8a6893_resize
 
Download
1k8a6891_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery