RSS

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Scout B.T.C) รุ่นที่ 5/2563

                  วันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Scout B.T.C) รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์นำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างถูกต้องและสามารถเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ดีตามมาตรฐานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งสามารถสอนกิจกรรมลูกเสือในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จัดขึ้น ณ ค่ายรามจิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a6888_resize
 
Download
1k8a6886_resize
 
Download
1k8a6885_resize
 
Download
1k8a6884_resize
 
Download
1k8a6883_resize
 
Download
1k8a6882_resize
 
Download
1k8a6880_resize
 
Download
1k8a6876_resize
 
Download
1k8a6875_resize
 
Download
1k8a6874_resize
 
Download
1k8a6872_resize
 
Download
1k8a6871_resize
 
Download
1k8a6870_resize
 
Download
1k8a6869_resize
 
Download
1k8a6868_resize
 
Download
1k8a6867_resize
 
Download
1k8a6864_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery